Artikel 1. Gebruik van de algemene voorwaarden

  1.a. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met Fishcall BV (hieronder verder benoemd met onze merknaam: “Fishcall”), niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Fishcall te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

  2.a. Alle aanbiedingen en offertes van Fishcall zijn volledig vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de zeven dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Fishcall. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, met een minimumvoorschot van 250EUR.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

  3.a. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Fishcall haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250EUR.

Artikel 4. Oplevering

  4.a. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Fishcall niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

  4.b. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

  4.c. Voor de ontwikkeling van websites en andere toepassingen geldt dat na publicatie op het internet een periode van 10 dagen volgt waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna het werk definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

Artikel 5. Subsidie

  5.a. Indien door de klant een subsidie, van welke aard ook, zou worden aangevraagd m.b.t. de financiering van de overeenkomst met Fishcall, geldt dit niet als opschortende of ontbindende voorwaarde voor de inwerkingtreding en uitvoering van deze overeenkomst en biedt Fishcall geen enkele garantie dat deze subsidie zal worden toegekend. Het niet bekomen van dergelijke subsidie staat de rechtsgeldigheid en/of de uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg en Fishcall kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet toegekend worden van enige subsidie.

Artikel 6. Risico

  6.a. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Fishcall bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 7. Onze betalingsmodaliteiten en factuurvoorwaarden

  7.a. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW.

  7.b. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van minimum 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 250EUR. Bij levering van de bestelling is 80% van het factuurbedrag verschuldigd.

  7.c. Bij elke bestelling van lopende marketingdiensten dient de klant een voorschot te betalen van 50% van de eerste maandelijkse of driemaandelijkse factuur. Bij einde van de eerste maand dient is de overige 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Verdere facturen kunnen zonder voorschot.

  7.d. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Fishcall. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

  7.e. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Fishcall, is de klant aan Fishcall een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 100EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Bovendien houdt Fishcall zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen meteen opeisbaar.

  7.f. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

  7.g. Andere tariefwijzigingen worden door Fishcall minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

Artikel 8. Klachten – protest van de factuur

  8.a. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Fishcall te worden bezorgd binnen een termijn van 10 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Algemeen

  9.a. Fishcall verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Fishcall zijn middelenverbintenissen. Fishcall is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

  9.b. Fishcall kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Fishcall zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Fishcall of een aangestelde.

  9.c. De aansprakelijkheid van Fishcall met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Fishcall. De totale aansprakelijkheid van Fishcall, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Fishcall werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

  9.d. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Fishcall geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid software

  10.a. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

  11.a. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

  11.b. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Fishcall of andere webontwikkelaars ontwikkelde sites.

  11.c. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Fishcall gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website ontworpen werd op basis van een template in samenspraak met de klant, gekocht op een website die deze ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op dit ontwerp afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Fishcall verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze ontwerpen. Indien de website foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Fishcall werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie meestal niet-exclusief zijn. Fishcall verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

  11.d. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS of de software van derden is afhankelijk van de voorwaarden van deze derde partijen.

  11.e. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Fishcall te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Fishcall onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Fishcall waarvan hij kennis neemt.

Artikel 12. Webhostingdiensten

  12.a. Voor de hosting werkt Fishcall samen met een aantal gespecialiseerde hostingpartners over de hele wereld. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartners. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartners. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Fishcall de klant een kopie van de actuele versie van de SLA van de voor de klant relevante hostingpartner.

  12.b. De hostingdiensten worden door Fishcall aan de klant verstrekt per maand, trimester of jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 30 dagen voor het einde december zijn opzeg aan Fishcall over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

  12.c. Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en of de webtoepassingen en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

  12.d. Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Fishcall wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Artikel 13. Domeinnaam

  13.a. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Fishcall, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Fishcall staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Fishcall. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.Voor domeinnaamregistratie werkt Fishcall samen met een aantal gespecialiseerde partners over de hele wereld. Een beschrijving van de diensten en de aansprakelijkheid van deze partners is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze partners.

  13.b. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Fishcall worden meegedeeld. Voor aanpassingen van houdergegevens van een domeinnaam of voor de transfer van een domeinnaam naar een andere derde partij zal een forfaitair bedrag van 125EUR worden aangerekend.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

  14.a. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 10 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Fishcall het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

  14.b. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Fishcall verleende diensten betalen, alsook de kosten die Fishcall moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Fishcall nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Fishcall. Bovendien behoudt Fishcall het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

  14.c. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

  15.a. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

  16.a. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Fishcall, heeft Fishcall de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

  16.b. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Fishcall persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

  16.c. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan Fishcall worden meegedeeld.

Artikel 17. Niet-afwervingsbeding

  17.a. Tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende 12 maanden na de beëindiging van deze overeenkomst, verbindt de klant zich ertoe geen contracten aan te bieden, geen contracten te sluiten noch een handel op te starten met werknemers of personen in dienst bij Fishcall voor de uitvoering van door Fishcall aangeboden diensten. De klant verbindt zich ertoe om Fishcall bij schending van dit artikel een schadevergoeding te betalen gelijk aan het twaalfvoud van het bruto maandinkomen dat deze persoon bij Fishcall verdiende gedurende de laatste volle maand dat deze bij Fishcall in dienst was. De betaling van deze schadevergoeding doet geen afbreuk van het recht van Fishcall om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Werk uitgevoerd door derden

  18.a. Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit aangewezen is, heeft Fishcall steeds en over de hele wereld het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming. Hierover moet de klant niet verder ingelicht worden.

Artikel 19. Referentie

  19.a. De klant gaat ermee akkoord dat de door Fishcall voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Fishcall, tenzij uitdrukkelijk wordt opgenomen in de offerte/overeenkomst dat dit niet het geval zou zijn.

Artikel 20. Overmacht

  20.a. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Fishcall geen controle heeft, bevrijden Fishcall, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 21. Nietigheid / Opsplitsbaarheid

  21.a. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Fishcall en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  22.a. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Fishcall BV. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil met betrekking tot deze overeenkomst.